چرا حضرت امام (ره) محبوب قلوب مردم بود و مردم حاضر شدند برای اهدف والای اسلامی او جانشان را بدهند؟

خاطره خواندنی از آیت الله مسلم ملکوتی از شاگردان قدیمی حضرت امام (ره) در خصوص منزل امام در نجف:

این منزل در شارع الرّسول قرار داشت و آقای شیخ نصر الله [خلخالی] آن را اجاره و تهیه کرده بود. این منزل دو طبقه داشت و در هر طبقه دو اتاق که مساحت هر کدام دوازده متر بود، وجود داشت. یکی از اتاق ها مخروبه بود و قابل استفاده نبود و چون آشپزخانه اش کوچک بود، ظروف و چراغ غذا را در حیاط می گذاشتند.