به دعاى سى و هشتم صحیفه سجادیه با عنوان" دعائه فى الاعتذار"، یعنى عذرخواهى از خداوندرجوع بفرمایید و خواهش میکنم روى آن دقت کنید و ببینید امام سجاد براى عذرخواهى روى چه چیزهایى تاکید میکنند و به ما چه آموزشهایى میدهند. اغلب این عذرخواهى ها مربوط به حقوق بشر است. " الهم انى اعتذر الیک من مظلوم ، ظلم بحضرتى فلم انصره" خدایا عذر میخواهم از همه مظلومان و ستم دیدگانى که در حضور من به آنها ستم شد و من آنها را یارى نکردم. چقدر زیباست! این دعا در حقیقت دارد به ما نشان میدهد که خدا از چه چیزى عصبانى میشود. خدا وقتى میبیند حق یک انسان دارد پایمال میشود، ناراضى است.

ادامه مطلب: