• پروانه شدم شعله به پای تو نگیرد
 • این حادثه بر هیچ کجای تو نگیرد
 • بین نفس سینه ی من فاصله افتاد
 • تا این که در این شهر صدای تو نگیرد
 • تا این سپر تا شده ات فایده دارد
 • ای کاش مرا از تو خدای تو نگیرد
 • پهلو زدم آن قدر که مسمار بیفتد
 • تا موقع رفتن به عبای تو نگیرد
 • افتادن من در وسط کوچه صدا کرد
 • آری خبری نیست برای تو نگیرد
 • من شیشه سپر می کنم امروز برایت
 • تا سنگِ سر کوچه به پای تو نگیرد
 • تو خواستی این بار فدایم شوی اما
 • من خواستم این بار دعای تو نگیرد