سؤال:چرا علی(ع) در طول عمر خود، به حدیث غدیر برای اثبات امامت خود، استناد نکرد؟

جواب:

برخلاف آنچه که در متن سؤال تلویحاً ادعا شده، باید خاطر نشان ساخت که: امام در طول عمر خود در موارد متعددی با حدیث غدیر بر حقانیت و خلافت خود استدلال نموده است. آن حضرت هر وقت موقعیت را مناسب میدید حدیث غدیر را به رخ مخالفان میکشید، و از این راه موقعیت خود را در قلوب مردم استحکام میبخشید و حقیقت را بر طالبین آن آشکار میساخت.