• غیبت تو همان خانه نشینی علی ست
  • فقط چند سالی بیشتر....