هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله ومردم از خاکسپاری سعدبن معاذ بازگشتندپرسیدند:ای رسول خدا با سعد کاری کردی که با هیچکس دیگری نکردی جنازه اش را بدون ردا و کفش مشایعت کردی؟فرمود:فرشتگان بدون کفش و ردا در تشیع او حاضر شدندومن به آنان تاسی کردم .گفتند:یکبارسمت راست تابوت و بار دیگر سمت چپ آن را گرفتی!

فرمود: دستم در دست جبرئیل بود و هر جا را که او می گرفت میگرفتم.
 گفتند: به غسل او فرمان دادی و خودت بر جنازه اش نماز گزاردی و خودت به خاکش سپردی؛ آنگاه فرمود همانا عذاب قبری بر سعد اصابت کرد؟
 فرمود: آری، رفتار او سعد با خانواده اش تند بود. 1
در مذمت سختگیری بر خانواده از رسول خدا به روایت شده است که فرمود: بدترین مردم مرد سختگیر بر خانواده است. 2
شخصی پرسید: ای رسول خدا! مراد از سختگیری بر خانواده چیست؟ فرمود: مرد هرگاه وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش بخندد. 3


منابع:

1.علل الشرایع، ص۳۱۰

2.الجامع الصغیر، ج2، ص77

3.مجمع الزوائد، ج8، ص ه٢