• کسی گفت برای آمدنش چه کنیم
  • گفتم نمی خواهدکاری کنی
  • فقط کاری نکن برای نیامدنش