السلام على الباب اﻻقصد والطریق اﻻرشد والعالم المؤید ینبوع الحکم

سلام بر نزدیکترین در به سوی وصال و سلام بر سر چشمه حکمت

سلام بر جوادالائمه علیه السلام

انگار همین دیروز بود که حضورش مایه آرامش زمین شد و وجودش،

باعث دلگرمی «رضا»!