دعوا شده بود 

آقا امیرالمومنین(ع) رسید 

گفت:آقای قصاب بذار بره! 

قصاب گفت به تو ربطی نداره ودستشو برد بالا محکم گذاشت تو صورت حضرت علی(ع)

آقا سرشو انداخت پایین و رفت 

(زمان خلافت)

مردم ریختند و گفتند فهمیدی کیو زدی؟!