گفتم خوب بعد نام علی ع چه می گویید ؟ گفت : کرم الله وجهه . گفتم یعنی چه ؟ گفت یعنی خدا اورا گرامی بدارد .

گفتم خوب پس چه می گویید که ابوبکر و عمر و عثمان از علی ع برترند در حالی که برای آن سه دعای رضایت می کنید یعنی خدا انشاء الله از آنها راضی شود
اما در مورد علی مساله رضایت نیست و او از این مرحله گذشته لذا برای او درخواست کرامت می کنید. او هم ساکت شد و چیزی نگفت .