:small_orange_diamond:شما بیرون این صراط باش، هرجا میخوای باش و هر کاری میخوای بکن، شیطان باهات کاری نداره، بیرون این صراط نماز بخون، کاریت نداره، بیرون این صراط دور خانه‌ی کعبه آنقدر بچرخ تا سرگیجه بگیری، کاریت نداره...

:small_blue_diamond:اصلا یک جاهایی نماز صبح بیدارت میکنه، مولوی نقل میکنه که شیطان اومد معاویه رو بیدار کرد برای نماز شب که تو مسجد بخونه، معاویه گفت: تو برای چی منو بیدار میکنی؟ گفت: نماز تو بدردم میخوره، تو باید ظاهرالصلاه بنظر برسی

:small_orange_diamond:شیطان هم صراط مستقیم رو می‌شناسه، تو قرآن میگه: من بر سر صراط مستقیم نشستم، خب صراط رو می‌شناسه که نشسته ؛ نمیشه از این صراط بدون حبل الله المتین پیش رفت، باید با قرآن و عترت و رجوع به علما و متخصصین امر پیش بریم وگرنه خراب می‌کنیم