#پوریای_ولی، پنجه در پنجه حریف می افکند، خویشتن را بسیار قوی و حریف را دربرابر خود ضعیف می بیند تا آنجا که می توانست به آسانی پشت او را به خاک برساند. اما به ناگهان در میانه میدان، آن تصمیم بزرگ را می گیرد.. تصمیم #باختن. غرور خود را خاک میکند.. برای آنکه کسی متوجه نشود، مدتی با او دست و پنجه نرم میکند، طوری که دیگران احساس کنند حریف وی قویتر است. پس از لحظاتی، پوریای ولی، این پهلوان شکست ناپذیر بر زمین می افتد و جوانک، قهرمانانه بر روی سینه اش می نشیند. و بر لبهای مادر کز کرده در گوشه زمین،  لبخند و شادی می نشیند.. اما برای مردمی که یک عمر به زور بازوی پوریای خود می بالیدند، غبار غم و ناامیدی می نشیند.. تاریخ می نویسد او تا آخر عمر از مردم طرد میشود اما درهای حکمت به قلب او گشوده میشود. نام او برای همیشه در قلب مردم این سرزمین به عنوان سمبل جوانمردی و بزرگی ثبت میشود.. 


این سرزمین تابحال هزاران هزار ورزشکار و کشتی گیر پلنگ افکن و پرزور به خود دیده است. اما برای همه ما از کودکی تنها داستان جوانمردی یک #پهلوان ایرانی را همیشه زمزمه کرده اند. «پهلوان پوریای ولی».

قرنها پس از پوریای ولی، یکبار دیگر "تصمیم باختن" و "فیتیله پیچ" شدن #علیرضا_کریمی، داستان بر زمین افتادن پوریای ولی را زنده کرد. چنانکه قبل از او هم بارها و بارها ورزشکاران ایرانی و البته 32 کشور دیگر جهان از بازی کردن با #اسرائیلی ها خودداری کرده اند.. برخلاف تصور عده ای، علیرضا شکست نخورد، اتفاقا #اسرائیل باز هم شکست خورد. این بدترین تحقیر و شکست برای این غده سرطانی است که پهلوان ایرانی او را #نامشروع بداند و از بازی با این رژیم سرباز زند. این موضوع برای اسرائیل وقتی حیاتی تر میشود که بدانیم جنبش جهانی بایکوت و تحریم و انزوای اسرائیل ( #BDS ) نه فقط در میادین ورزشی که در عرصه های هنری و علمی و اقتصادی، روزبروز گسترده تر میشود و به معضلی استراتژیک برای این رژیم تبدیل شده است.


البته که فهم ماجرا برای برخی سخت است.. آنها که برایشان #بازی موضوعیت دارد.. نه #انسانیت. آنها که برای #مدال کف میزنند نه #مرام. آنها که یادشان رفته ایرانی همیشه به #پهلوانان خود بالیده نه #قهرمانان. این رسم پوریای ولی هاست.. بازی را می بازند اما #انسانیت را نه. نامت تا ابد ثبت در جریده پهلوانان و #مدافعان_قدس..