اینک که داعش و تکفیریها را شکست داده ایم میگویند شما که نکردید روسها کردند!
وقتی هم میگوییم پس قبول دارید که باید نیروهای نظامی خود را در زمین و هوا و دریا تقویت کنیم تا به یک کشور بیگانه نیاز نداشته باشیم
می گویند موشک و ارتش میخواهیم چه کنیم! دوران موشک گذشته است!

خدایا چه کشید پیامبرت از دست این "خود تحقیرکنندگان