در برنامه‌ریزی جدید نظام سلطه برخلاف فتنه هشتاد و هشت که اقشار متوسط به بالا به خیابان آمدند، باید اقشار ضعیف و طبقات پایین جامعه را نیز همراه آنها برای سقوط نظام به اعتراضات خیابانی کشاند

حالا بماند که برخی خائنانه بدنبال مذاکره برسر قدرت دفاعی و موشکی کشورمان هستند ،هرچند منافقانه حمایتی مختصر میکنند