این تازه دست پایین ماجرا است،این موکب 9میلیاردی در برابر فخر فروشی و تکاثر موکب های نهادهایی مثل آستان قدس هیچ است.

ما ایرانی ها به لطف و برکت پول نفت استعداد عجیبی در نابود کردن حرکتهایی داریم که ریشه در قلب مردم دارند و حکومتها کمترین نقش را شکل گیری و انجام آن دارند،اتفاقاتی مهم که رگ حیاتی جهان بی روح و افسرده اند.

انگار اماکن مقدسه و شهرداری های کلان شهرها و سازمان ها و ارگانهای دولتی رقابتی عجیب در زدن موکبهای لوکس پیدا کرده اند، عقده سرمایه داری و خودنمایی مسئولین این نهادها روح پاک حماسه اربعین را  هم بی نصیب نگذاشته است،موکب هایی که میلیاردیخ هزینه برداشته اند.

نهادهای نفتی و غیر نفتی گویا با خودشان رقابت دارند در گزارش دادن،انگار میخواهند روی شیعیان پولدار کویت و موکبهایشان را کم کنند.

ضرر و خسران اینگونه دولتی کردن ماجرا را در نهایت این واقعه عظیم خواهد خورد،موکب های لوکس و نفتی ایرانی ،سادگی و بی پیراگی پیاده روی اربعین را دارد نابود می کند.

میزبان عراقی که تنها دارایی اش خانه گلی و سفره ای ساده است، در برابر این شکوه رانتی و دولتی خجالت میکشد،مهربانی میزبانان حالا کاری کرده است که برخی زوار با اصرار آنان برای مهمان شدن را گاها با بی احترامی جواب دهند،چرا که چند عمود جلوتر موکب فلان نهاد غذای تر و تمیز و بسته بندی شده و بهداشتی میدهد!

موکب_های_ایرانی خطری بزرگ برای اربعین هستند، تکاثر و تفاخر نهادهای نفتی و غیر نفتی ایرانی روح این پدیده بزرگ جهان مدرن را هدف قرار داده است و سادگی سفید بی پیرایه آن را لکه دار کرده است،توهم_خدمترسانی به زائرین باعث نشود،این نابودی و استحاله درونی را نادیده بگیریم.