• امام باید نباشدآنقدر که قدر بودنش را بدانیم
  • ادامه این غیبت یعنی
  • هنوز قدر بالاترین نعمت خدا را نمی دانیم