کاش موشک بودم
تا روی تنم به عبری
حک می شد
«اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.»