• رنگِ پاییز به دیوارِ بهاری افتاد
 • بر درِ خانه ی خورشید شراری افتاد
 • فاطمه ظرفیت کل ولایت را داشت
 • وقت افتادن او ایل و تباری افتاد
 • آن قدر ضربه ی پا خورد به در تا که شکست
 • آن قدر شاخه تکان خورد که باری افتاد
 • تکیه بر در زدنش درد سرش شد به خدا
 • او کنارِ در و در نیز کناری افتاد
 • بعدِ یک عمر مراعاتِ کنیزانِ حرم
 • فضه ی خادمه آخر به چه کاری افتاد
 • خواست تا زود خودش را برساند به علی
 • سرِ این خواستنِ خود دو سه باری افتاد
 • ناله ای زد که ستون های حرم لرزیدند
 • به روی مسجدیان گرد و غباری افتاد
 • غیرتِ معجرِ او دستِ علی را وا کرد
 • همه دیدند سقیفه به چه خاری افتاد
 • وقت برگشت به خانه همه جا خونی بود
 • چشمِ یاری به قد و قامتِ یاری افتاد
 • آن قدَر فاطمه از دست علی بوسه گرفت
 • بعد از آن روز دگر رفت و کناری افتاد