• امام صادق(علیه السّلام) در حدیثی فرموده است:
  • مسافرت باید برای یکی از این سه امر باشد:
  • 1 ـ تهیه توشه آخرت
  • 2 ـ تأمین معاش و زندگی
  • 3 ـ لذّت مباح و تفریح غیر حرام
  • نگاهی به مجموعه روایات اسلامی، نکاتی را به عنوان «آداب سفر» به ما می‏آموزد که مهمترین آنها، آموختنِ «آیین همراهی و همسفری» است. تأکید شده است که پیش از سفر، همسفر مناسبی پیدا کنید. چرا که مسافرت تنهایی مکروه است.
  • رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از سه کس مذّمت کرده است:
  • یکی آنکه غذایش را تنها می‏خورد.
  • یکی آنکه در خانه‏ای تنها می‏خوابد.
  • سوّم آنکه تنها به مسافرتهای دور و دراز می‏رود.