وقتی یه نفر با ماشین تویوتا خودش رو منفجر کنه، نمیگن یه داعشی از شرکت تویوتا خودش رو منفجر کرد! پس به گور پدرت میخندی اگه به کسی که از اسم قرآن سوء استفاده کرده بگی متجاوز قرآنی!