در جامعه ی امام زمان رده بندی مسئولین بر اساس فن بیان نیست که هر کس بهتر بلد بود مردم را خام کند مسئول شود. همه چیز بر اساس تقواست ، هرکس متقی تر است ، سعه صدر بیشتر دارد ، بیشتر کظم غیظ می کند ، بیشتر تحمل دارد و بیشتر سینه اش را سپر میکند او مسئول رده بالاتری است ، بله اصل ماجرا تقواست!