آخوند مظهر معنویات ؛ اخلاقیات وابرار است . سکولار مظهر بی بندباری وآزادی مطلق و دوری از معنویات است .


آخوند یعنی آینه تمام نمای دین درجامعه . سکولارمانع دیده شدن دین درجامعه .


آخوند یعنی استنباط واستخراج کننده قوانین واحکام مورد نیاز انسان وجوامع انسانی از دین خدا ومنابع استنباط احکام دین خدا . سکولار یعنی عاجز ونانوانی دین برای هدایت واداره جامعه انسانی .


آخوند یعنی امتزاج ویکی بودن دین،وسیاست وسکولار یعنی جدایی دین از سباست .


آخوند یعنی امام جمعه ومبلع حجاب وآمر به معروف وناهی هز منکر . سکولار یعنی مخالفت شدید ومنع برگزاری نمازجمعه و تبلیغ حجاب ومعارف دینی در جامعه .


بنابراین آخوند وسکولار دو چیز متضاد ومنافی همدیگر هستند وازقدیم هم گفته اند که جمع ضدین محال است .


یعنی هیچ آخوندواقعی سکولار نمیشود چون ماهیتا وشکلا ضد سکولار وسکولاریسم است .


برای حسن ختام این قصه و انتخاب عنوان این مطلب بادی بکنیم از بزرگترین مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العڟمی بروجردی (ره ) میگویند : درزمان این مرجع عالیقدر طلبه ای دزدی کرد. وقتی موضوع را به استحضارایشان رساندند فرمودند : بگوئید دزدی درلباس طلبگی دزدی کرد .


لذا ما نیز از این عالم مجاهد ومرجع عالیقدر درس می گیریم و عرض می کنیم که نگوئید  آخوند سکولار .  بگوئید یک  کلّاش وکلاهبردار سیاسی درلباس آخوندی ، لائیسیته (لائیک) وبی دینی ودین گریزی ودین ستیزی را تبلیغ میکند .