سابقه ی میتراییسم به این امر کمک کرده چراکه مقارنه هایی بین میتراییسم و تفکر شیعی وجود دارد. تفکر شاهنامه هیچ چیز غیر از اسلام نیست... زبان فارسی که شکوفایی اش را در اسلام پیدا کرده است زبانی است که در حقیقت تفکر شیعی پیدا کرده و بسیار قشنگ تر از زبان عربی فعلی است. زبان قرآن البته زبان الهی است وچیزی است آسمانی اما زبانی که ما در قرن هشتم با سعدی و حافظ به آن رسیدیم زیباترین زبانی است که روی کره زمین موجود است. تفکر ایرانی بسیار بلند مرتبه است. بزرگ ترین متفکران اسلامی از ایران برخاسته اند... من به شدت وطن دوست هستم، سرم را برای ایران می دهم."

گفتگوی امید روحانی با مرتضی آوینی در مجله فیلم . اردیبهشت 71
آینه جادو   جلد سه. ص 144

پ ن: این تفکر و این فهم از وطن دوستی را مقایسه کنید با
 آرکاییست هایی مثل صادق هدایت و احمد کسروی که از سر احساس تحقیر شدگی به مجد و عظمت توهمی ایران پیشااسلام ارجاع می دادند و دست آخر به دشمنی با وطن رسیدند.