دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا ،محرم 96 - 4 الی 14 مهر 96

صوت ها

جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت دانلود فایل
جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم -دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم -دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 46 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 14 مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 34 مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 26 مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 7 مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم -دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم -دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 270 مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 127 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 214 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 110 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 257 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 112 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 431 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 158 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 225 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 106 مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 225 مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 106 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 310 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 144 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 353 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم -دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 121 مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 240 مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 90 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 226 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 108 مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 220 مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 95 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 245 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 122 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 318 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 166 مگابایت