متن سخنرانی

ضمیمه


صوت ها

روایت عهد 51-جمعیت-97.2 MB دانلود فایل
روایت عهد 51- جمعیت- 29.1 MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

خلاصه جلسه-28.66mb

دانلود فایل

خلاصه جلسه- 88.68 mb