ترجمه امروزی‌اش می‌شود اگر مظلومی هست که حق‌اش را خورده‌اند و اهل و عیالش ماه‌ها در نداری و گرسنگی سر می‌کنند، ارزش خبری برای رسانه‌ها ندارد که صدایش را برسانند، مورد ظلم که واقع می‌شود نهادهای حقوق بشری، قوه قضائیه و سایر مدعیان عموم با سکوت از کنارش عبور می‌کنند و کاری برایش نمی‌کنند، اگر حق‌اش را مطالبه کند با شلاق و باتوم و بازداشت و سرشکستگی و تحقیر مواجه می‌شود و ...


از بی کس و کاری‌ چنین مظلومی غره نشو. خواه کشاورز میانماری باشد، خواه کارگر شرکت واحد، خواه راننده کامیون یا کارگر اراکی. حتما از آدم بی کس و کار‌ بترس، چرا که یار و یاور چنین مظلومی خداست که با احدی شوخی ندارد. آه مظلوم طغیان کند دودمان برای ظالم باقی نخواهد گذاشت.