از آن لشگر شجاع همین #گروهان مانده...
بچه ها به پشت خاکریز رسیده اند
درست روی #نقطه_رهایی
#فرمانده سال ها پیش #رمز_عملیات را صادر کرده
دیگر عقبه و قرارگاهی هم نداریم
از اینجا به بعد هر گروهان #آتش_به_اختیار عمل میکند...

چشم امید بچه های اسیر روستا که به چنگ غول افتاده اند به ماست
ما که قرار نیست ناامیدشان کنیم؟
قول داده ایم
پایش مردانه می ایستیم!

ما تا سر این غول را به سنگ نکوبیم سلاح را زمین نمی گذاریم
جنگی به وسعت #جنگ_احزاب
سرت را از خاکریز آرام بلند کن
مراقب تک تیرانداز های دشمن باش
دیدی؟
همه ی توان شان را جمع کرده اند تا غول فقر سرپا باقی بماند
غرب و شرق حاضرند
مسولین واداده ی وطن فروش هم هستند
همان هایی که از #سفره_انقلاب و جیب #ددی_های_نفتی خود ارتزاق میکنند...
در این جنگ احزاب فقط #یک_ضربه_حیدری لازم است که عمربن عبدود را ناکار کند...
مظهر تمام شعارهای ما همین #خدمت است، حتی #مرگ_بر_آمریکا
تو اهلش هستی؟
میدانم که هستی...
#از_گروهان_جا_نمانید
تجربه نبرد در #خط_مقدم_انقلاب را از دست ندهید!