نتیجه تصویری برای چالش

حالا که قرار است #هزینه بدهیم، چه بهتر که در راه #چالش باشد...
#فاهلا_بالجهاد
#وحدت_زیر_چتر_مقاومت