بزرگترین کابوس برای بچه بسیجی تصور جدایی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است.
حاشا که بسیجی دست از آرمان های انقلاب بکشد و منفعلانه، صرفاً تماشاگر تاریخ باشد.