شخصى ازامام صادق(ع)پرسید
گاهى به من گفته مى شود:دوستت دارم.ازکجا بدانم که دوستم دارد؟وبه من راست میگوید؟

حضرت فرمودند: قلب خودت رابیازماى،پس اگرتواورا دوست دارى،بدان که اونیزتورادوست دارد