پدران اولین جنس مذکرومحرمی هستندکه بادختران درارتباط می‌باشند. اگردختران از جانب پدرانشان مورد توجه قرارگیرند وتحسین شوند،دیگرنیازبه جنس مذکرنامحرم نیست