کمک کردن باعث میشود که احساس وابستگی کنید.

کمک کردن باعث ایجاد مهارتهای جدید میشود.

کمک کردن باعث میشود که حق شناس باشید.

کمک کردن باعث ایجاد روابط جدید و تقویت روابط کنونی شما با دیگران میشود

کمک کردن به دیگران باعث طول عمر زیاد میشود.

کمک کردن به دیگران باعث تقویت و توسعه شخصیت و هویت شما میشود.

کمک کردن به دیگران شما را به عنوان یک بخشنده معرفی میکند.

کمک کردن به دیگران باعث افزایش اعتماد به نفس شما میشود.

امام حسین (ع) در باب کمک به مردم :

درخواستهای مردم از شما، از نعمتهای الهی است برای شما، از این نعمتها ملول و خسته نشوید.

نظر شما چیست ؟ زمانی که به فرد دیگری کمک می کنید چه حسی دارید ؟