آوینی چه زیباگفت:
مشک رنج های انقلاب رابه دندان کشیده ایم ودست وپاداده ایم,اماآن را رهانکرده ایم...

مانیز تا زنده ایم آن مشک را رها نخواهیم کرد
حتی به اشک
به خون
به سر
 22بهمن مبارک