همه که شهید شدند
جز تو
تصویر الله احد
به نمایش کشیده شد!
و جنون کوفیان برای کشتنت
ریشه در همین داشت
انان طاقت دیدن
حقیقت توحید را
نداشتند!