سقف حقوق پرداختی مدیران ، طبق قانون حداکثر 7 برابر یک حقوق بگیر معمولی است که رقمی حدود 6 - 7 میلیون تومان می شود؟ با این وصف رئیس دیوان محاسبات مجلس ( که از ریاست مرکز آمار دولت به این دیوان منتقل شد) چگونه در گزارش رسمی، سقف مشروع حقوق مدیران را 20 میلیون تومان یعنی 3 برابر حد قانونی تعیین می کند و بالاتر از آن را تخلف می خواند؟ دولت مدعی بود نجومی بگیران 10 - 12 نفر بیشتر نیستد. حالا اما حتی با تغییر ( تحریف ) معیار در دیوان ، معلوم شده حداقل 400 مدیر ، حقوق های نجومی می گرفته اند. این البته غیر از پاداش ها و تسهیلات دریافتی است.

 در کنار این تحریف ، سوال مهم همچنان باقی است و آن اینکه غارتگران و دزدان با چراغ بیت المال کی مجازات می شوند و چرا دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی به تکلیف قانونی خود در تعقیب قضایی مجرمان عمل نمی کنند؟!