پیامبر به برخی از کودکان نگریست و فرمود:
وای بر فرزندان آخر الزمان از ناحیه پدرانشان! پرسیده شد: ای رسول خدا! آیا از آن رو که پدرانشان مشرکاند؟

فرمود: نه، بلکه از پدرانی که مؤمناند و به فرزندانشان چیزی ازواجبات دینی نمی آموزند، بلکه آنان را از آموختن منع میکنند و به سود اندکی ازآنان نیز از دنیا که از فرزندانشان به ایشان می رسد رضایت می دهندومن از آن ها بیزارم وآنان نیز ازمن بیزارند.

منبع:

جامع الاخبار، ص ۱۰۶