• توجه جامعه اسلامی به علوم مورد نیاز و فراگیری آنها، از ضرورتها و موجب حفظ عزت و قدرت مسلمانان است.
 •  از امیرمؤمنان نقل شده است: علم ودانش قدرت است، هر کسی به آن دست یابد، غلبه مییابد وهر کس به آن دست نیابد زیر سلطه قرار می گیرد.
 •  رسول خدا در حالی وارد مسجد شد که در آن دو مجلس برقرار بود: یکی مجلس درس معارف دینی و دیگری مجلس دعا آن حضرت فرمود: هر دو مجلس فرجامی نیک دارند؛ دریکی خدا را میخوانند و دردیگری دانش و احکام دین میآموزند و به ناآگاهان یاد میدهند، این مجلس دین آموزان برتری دارد! من برای تعلیم فرستاده شده ام. سپس درکنار آنان نشست. 
 • امام کاظم می فرماید: رسول خدا وارد مسجد شد و دید گروهی گرد مردی را گرفته اند. پرسید: او کیست؟ گفتند: علامه است ای رسول خدا! آن حضرت پرسید: درچه چیزی علامه است؟ گفتند: نسبهای عرب و تاریخ آنها و ایام جاهلیت و شعر و ادبیات عربی را می داند. رسول خدا فرمود: این، دانشی است که هر کس آن را نداند برای او زیانی ندارد و هر کس آن را بداند برای او سودی ندارد.
 •  کنایه از این که مسلمان و جامعه اسلامی باید برای فراگیری دانش، اولویت بندی کند و به دانشی بپردازد که برای دنیا و آخرت او سودمند باشد یا زیانی را بزداید.
 •  امیرمؤمنان می فرماید: بهترین آموختنی ها برای جوانان و نوجوانان چیزهایی است که در بزرگسالی به آن نیازمند میشوند؛ نیزمی فرماید: در کودکی دانش بیاموزید تا در بزرگی به آن شرف یابید.
 • همچنین می فرماید: دانشی افزونتر از آن است که گردآوری شود، پس از هردانشی بهترینش را فرا گیرید.
 •  و در خطبه همام میفرماید: [پرهیزگاران] گوشهای خود را تنها به دانش سودمند سپرده اند.
 • امام باقرمی فرماید: دریادگیری دانش بر یکدیگر پیشی گیرید. به خداسوگند یک حدیث درباره حلال و حرام که از شخصی راستگویی فراگیرید ازدنیاوطلا و نقره آن بهتر است.
  1. (ارشاد القلوب، ص۱۹۵)
  2. (مستظرفات الاسرار، ص ۵۹۵)
  3.  شرح نهج البلاغة، ابن ابیالحدید، ج ۲،صنای ۳۱۹