از قطار مرگ دیگر چه باک؟!

زندگی از روی من رد شده است!