فقط به عشق این که
دستم را بگیری 
غرق شدم...
خودت بهتر می دانی
چه می گویم
خدایا